''

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu www.mateuszgrzesiak.tv

 

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego www.mateuszgrzesiak.tv, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie materiałów.

I. Definicje

Starway - właściciel i administrator Serwisu, firma STARWAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (zwana dalej STARWAY) z siedzibą w Warszawie, Ogrodowa 58; 00-876, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem 0000465524, NIP: 5252556515, REGON: 146719264

Serwis - internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adresy internetowe Serwisu to http: //www.mateuszgrzesiak.tv oraz https://www.mateuszgrzesiak.tv.

Mateuszgrzesiak.tv to serwis subskrypcyjny, w ramach, którego Użytkownicy mają dostęp Materiałów i Materiałów Dodatkowych przesyłanych za pośrednictwem transmisji strumieniowej przez Internet i wyświetlanych na wybranych telewizorach, komputerach oraz innych urządzeniach połączonych z Internetem.

Serwis mateuszgrzesiak.tv udostępniany jest użytkownikom przez Starway.

Terminy „Serwis mateuszgrzesiak.tv”, czy „Serwis” użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają serwis prowadzony przez Starway, pozwalający na wyszukiwanie i oglądanie Treści oferowanych w Serwisie oraz obejmujący wszystkie usługi i funkcje, rekomendacje i recenzje, witrynę internetową, interfejsy użytkownika, a także wszystkie związane z nimi treści i oprogramowanie.

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,  nabywająca Produkt za pomocą Serwisu. 

Autor - firma Starway sp. z o.o. sp. k. opisana szczegółowo w punkcie 1.

Materiały - jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu. 

Materiały Dodatkowe - jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu. 

Produkt - usługa odpłatnego dostępu wszystkich Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików znajdujących się w serwisie, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu. 

Subskrypcja/opłata subskrypcyjna – stała opłata w wysokości 99 złotych polskich miesięcznie ponoszona przez Użytkownika na rzecz Starway za korzystanie z Produktu zawierająca należny podatek od towarów i usług.

II. Postanowienia ogólne

Każdy użytkownik Internetu może swobodnie wchodzić na stronę Serwisu.

Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.

Do uzyskania dostępu do Produktu konieczna jest rejestracja i zalogowanie się w Serwisie oraz uiszczenie na rzecz Starway opłaty subskrypcyjnej.

Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może dokonać rejestracji, a jeżeli powiadomi o tym administratora Serwisu, administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług lub usunąć z Serwisu wszelkie jego dane.

Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Starway zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Uzyskanie dostępu do materiałów zgromadzonych w serwisie oraz rezygnacja do dostępu do Produktu

Dostęp do materiałów i materiałów dodatkowych dostępnych w Serwisie jest odpłatny.

Uzyskanie dostępu do Produktu wymaga zalogowania się/rejestracji w Serwisie oraz uiszczenia na rzecz Starway opłaty subskrypcyjnej.

Zamówienie przez Użytkownika serwisu dostępu do Produktu potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

Uiszczenie opłaty subskrypcyjnej daje Użytkownikowi Serwisu nielimitowany dostęp do wszystkich materiałów i materiałów dodatkowych znajdujących się w Serwisie na okres jednego miesiąca.

Za okres jednego miesiąca rozumieć należy okres od początkowego dnia rejestracji do upływu dnia odpowiadającego dniu rejestracji w następnym miesiącu, a gdyby takiego dnia w następnym miesiącu nie było to okres miesięczny upływa w następnym dniu.

Subskrypcja jest stała i wynosi 80,49 zł netto (tj. brutto 99 zł).

Informacje na temat wysokości miesięcznej opłaty można znaleźć w Serwisie wybierając zakładkę „Moje konto”

Użytkownik może dokonywać opłaty subskrypcyjnej za pomocą dwóch metod płatności obsługiwanych przez Straway: PayU.

Po potwierdzeniu przez Starway dokonania opłaty za pierwszy okres dostępu do Produktu do Użytkownika wysyłana jest wiadomość email zawierająca informacje o uzyskaniu dostępu do materiałów i materiałów dodatkowych dostępnych w Serwisie.

Informację na temat liczby dni pozostałej do końca miesięcznego okresu dostępu do Produktu zalogowany Użytkownik może znaleźć wybierając zakładkę „Moje konto”

Po upływie pierwszego miesiąca dostępu do Produktu dostęp Użytkownika do materiałów i materiałów dodatkowych dostępnych w serwisie jest automatycznie co miesiąc przedłużany, a na rzecz Użytkownika naliczana jest opłata subskrypcyjna za następny miesiąc.

O zbliżającym się terminie upływu danego okresu dostępu do Produktu oraz o konieczności uiszczenia opłaty za kolejny Użytkownik informowany jest przez Starway w drodze wiadomości email. Informacje te umieszczane są też na koncie Użytkownika – w zakładce „Moje konto”.

 Subskrypcję za każdy kolejny okres dostępu do Produktu Użytkownik jest zobowiązany uiścić w ciągu 14 dni od umieszczenia na jego koncie w Serwisie przez Starway informacji o naliczonej płatności.

Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Za nieuiszczenie przez Użytkownika opłaty subskrypcyjnej terminie wskazanym w punkcie 13 Starway zastrzega sobie prawo naliczania odsetek ustawowych.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dostępu do Produktu.

Rezygnacja przez Użytkownika z dostępu do Produktu do trzeciego dnia okresu następnego miesiąca nie powoduje konieczności uiszczenia przez Użytkownika opłaty za następny miesiąc.

Rezygnacja przez Użytkownika z dostępu do Produktu powyżej trzeciego dnia okresu następnego miesiąca powoduje konieczność Uiszczenia przez użytkownika opłaty subskrypcyjnej za następny miesiąc.

Rezygnacji z dostępu do Produktu Użytkownik może dokonać w dowolnym momencie poprzez przesłanie na adres email info@mateuszgrzesiak.com wiadomości zawierającej informację o rezygnacji.

W przypadku rezygnacji z dostępu do Produktu w pierwszym miesiącu korzystania przez Użytkownika z serwisu uiszczona przez niego opłata subskrypcyjna nie jest zwracana, ponieważ uiszczenie przez Użytkownika opłaty i odnotowanie jej przez Starway jest konieczne dla nadania dostępu do Produktu.

W przypadku rezygnacji z dostępu do Produktu w pierwszym miesiącu korzystania przez Użytkownika z serwisu po upływie miesiąca dostęp do materiałów i materiałów dodatkowych jest z upływem ostatniego dnia miesiąca blokowany.

W przypadku rezygnacji z dostępu do Produktu w kolejnych miesiącach:   
a) jeżeli Użytkownik zrezygnował z dostępu do Produktu przed trzecim dniem okresu następnego miesiąca dostęp do Produktu jest blokowany wraz z upływem trzeciego dnia okresu następnego miesiąca;      
b) jeżeli Użytkownik zrezygnował z dostępu do Produktu po trzecim dniu okresu następnego miesiąca dostęp do Produktu jest blokowany na koniec danego okresu miesięcznego.

 Rezygnacja może być w każdej chwili przez Użytkownika odwołana. Odwołania rezygnacji użytkownik dokonuje wysyłając wiadomość email z informacją o tym na adres: info@mateuszgrzesiak.com.

Starway nie zwraca opłat za nieobejrzenie materiałów i materiałów dodatkowych dostępnych w Serwisie.

IV. Bezpłatny okres próbny

Korzystanie z Produktu Użytkownik może rozpocząć od jednorazowego bezpłatnego okresu próbnego.

Bezpłatny okres próbny trwa przez 3 dni wliczając dzień uruchomienia go przez Użytkownika.

Uruchomienia okresu próbnego Użytkownik dokonuje poprzez zarejestrowanie się i zalogowanie się w serwisie i zamówienie dostępu do okresu próbnego w zakładce „Dostęp”.

O uruchomieniu okresu próbnego Użytkownik powiadamiany jest wiadomością email.

Bezpłatny okres próbny umożliwia Użytkownikom wypróbowanie materiałów i materiałów dodatkowych dostępnych w Serwisie.

Uprawnienia do bezpłatnego okresu próbnego są określane według wyłącznego uznania Starway, która może je ograniczyć w celu zapobiegania nadużyciom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikowi nie przysługują takie uprawnienia, Starway zastrzega sobie prawo do anulowania bezpłatnego okresu próbnego i zawieszenia konta użytkownika.

Rezygnacja z dostępu do Produktu i ponowne zamówienie go lub dowołanie rezygnacji nie uprawniają do ponownego skorzystania z bezpłatnego okresu próbnego.

Oferta bezpłatnego okresu próbnego nie jest skierowana do członków gospodarstw domowych aktualnie lub niedawno korzystających z Produktu. W celu określenia uprawnień Starway może wykorzystywać informacje dotyczące identyfikatora urządzenia lub powiązany z kontem adres e-mail wykorzystywany przez aktualnych lub niedawnych użytkowników.

Informacje na temat daty zakończenia bezpłatnego okresu próbnego Użytkownik może znaleźć w Serwisie wybierając zakładkę „Moje konto”.

Po upływie bezpłatnego okresu próbnego dostęp Użytkownika do produktu jest blokowany. W celu jego przywrócenia konieczne jest zamówienie odpłatnego dostępu do Produktu zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie III niniejszego regulaminu.

V. Zasady korzystania z Serwisu i Produktu

Z Serwisu mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, którzy ukończyli 18 lat lub są pełnoletni w świetle prawa obowiązującego w miejscu ich zamieszkania. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu tylko pod nadzorem osób dorosłych.

Serwis oraz wszelkie treści oglądane przy jego użyciu przeznaczone są wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. W okresie dostępu do Produktu Starway udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na dostęp do Produktu i na oglądanie treści w Serwisie Z wyjątkiem tak określonej ograniczonej licencji użytkownik nie uzyskuje żadnych innych praw, tytułów własności ani udziałów. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać serwisu w celu publicznego rozpowszechniania.

Użytkownik jest zobowiązany dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktu w sposób niegodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji Starway może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu użytkownika z tytułu łamania praw do materiałów i materiałów dodatkowych dostępnych w Serwisie. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Użytkownik nie może jednocześnie korzystać z serwisu za pomocą więcej niż jednego urządzenia.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu, w tym ze wszystkich związanych z nim usług i funkcji, zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz przepisami prawa, przestrzegając też innych obowiązujących ograniczeń w zakresie korzystania z serwisu i jego treści. Użytkownik zobowiązuje się nie zapisywać, nie powielać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie odtwarzać, nie publikować, nie licencjonować, nie sprzedawać ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych w Serwisie lub uzyskanych za jego pośrednictwem (o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie), ani nie tworzyć utworów zależnych na bazie takich treści. Użytkownik zobowiązuje się również: nie obchodzić, nie usuwać, nie modyfikować, nie dezaktywować, nie osłabiać ani nie blokować żadnych zabezpieczeń treści w Serwisie, nie używać programów typu „robot”, „spider” czy „scraper” ani innych automatycznych środków uzyskania dostępu do Serwisu; nie dekompilować, nie stosować inżynierii wstecznej ani demontażu oprogramowania bądź innych produktów albo procesów dostępnych za pośrednictwem serwisu; nie wprowadzać jakichkolwiek dodatkowych fragmentów kodu lub produktów, nie modyfikować w żaden sposób treści w serwisie; ani nie wykorzystywać żadnych metod wyodrębniania, eksploracji czy gromadzenia danych.

Użytkownik zobowiązuje się również nie zamieszczać, nie publikować, nie wysyłać pocztą elektroniczną ani nie przesyłać żadnych materiałów, które mogłyby zakłócić, zablokować czy ograniczyć funkcjonalność oprogramowania lub sprzętu komputerowego czy też sprzętu telekomunikacyjnego powiązanego z Serwisem, takich jak wirusy lub inne kody, pliki bądź programy komputerowe.

W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub niezgodnego z prawem korzystania z serwisu zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia lub ograniczenia dostępu takiego użytkownika do naszego serwisu.

Jakość obrazu Treści oferowanych w Serwisie może różnić się w zależności od urządzenia. Może również zależeć od wielu innych czynników, jak np. lokalizacja użytkownika, dostępna przepustowość i/lub prędkość łącza internetowego.

Użytkownik we własnym zakresie ponosi wszelkie opłaty związane z dostępem do Internetu. Celem uzyskania informacji na temat potencjalnych opłat za transmisję danych Użytkownik powinien skontaktować się ze swoim dostawcą Internetu.

Czas niezbędny do rozpoczęcia pokazu treści oferowanych w Serwisie uzależniony jest od wielu czynników, np. od lokalizacji użytkownika, przepustowości sieci w danym momencie, wybranych treści oraz konfiguracji urządzenia użytkownika.

VI. Reklamacje

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@mateuszgrzesiak.tv.

Starway rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Starway poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

W przypadku, gdy, dostęp do całego Produktu lub którego z materiałów okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do Starway z reklamacją.

Starway blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu – w razie reklamacji całego produktu lub do poszczególnego materiału – jeżeli reklamacja dotyczy konkretnego materiału.

W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji dotyczącej całego Produktu Starway udostępnia Użytkownikowi dostęp do Produktu pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych za dany okres miesięczny w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu. Starway zastrzega sobie prawo potracenia kosztów manipulacyjnych.

Jeżeli reklamacja dotyczyła jednego z materiałów zamieszczonego w Produkcie Starway udostępni Użytkownikowi materiał pozbawiony wad – poprawnie działający.

Powyższe postanowienia 1-5 nie dotyczą konsumentów. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, e-mailowej na adres: kontakt@mateuszgrzesiak.tv lub przesyłając ją listem na adres STARWAY w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by Starway mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Starway poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

VII. Faktury VAT

Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.

Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF, pobranego ze strony www.mateuszgrzesiak.tv. Aby pobrać fakturę Użytkownik zaloguje się swoim adresem email i poufnym hasłem, a następnie wybierze w Panelu Użytkownika zakładkę "Faktury"

Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.

Postanowienia 1-4 powyżej nie dotyczą konsumentów.

VIII. Postanowienia końcowe

Starway zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.

W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem i będzie prowadziło do usunięcia Konta Użytkownika.

Powyższe postanowienia 1-2 nie dotyczą konsumentów. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.

Właściwe prawo. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i powinien być zgodnie z nimi interpretowany,

W celu uzyskania dalszych informacji serwisu i jego funkcji lub pomocy Użytkownik może skontaktować się ze Straway za pośrednictwem adresu email info@mateuszgrzesiak.com.

Informacje na temat konta użytkownika (np. faktury, zmiany hasła wiadomości potwierdzające, zawiadomienia) Straway kieruje do Użytkowników Serwisu wyłącznie w formie elektronicznej - pocztą elektroniczną na adres wskazany w trakcie rejestracji.

Użytkownicy serwisu, którzy przed dniem rozpoczęcia obowiązywania niniejszego regulaminu zakupili na okres 365 dni dostęp do określonych materiałów lub materiałów dodatkowych dostępnych w serwisie zachowują dostęp do tych materiałów na podstawie regulaminu obowiązującego w dniu dokonywania przez nich zakupu.

Po dniu rozpoczęcia obowiązywania niniejszego regulaminu nie jest możliwy już zakup kolejnych materiałów w formie przewidzianej przez dotychczasowy regulamin Serwisu mateuszgrzesiak.tv.

IX. Wyłączenie odpowiedzialności

Starway nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produkcie w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Starway nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Starway – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Starway i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności –  nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

Starway zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Starway.

Nagłówek