''

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Regulamin

 

 1. Postanowienia ogólne:
 1. Właścicielem i administratorem Serwisu, jest STARWAY Mateusz Grzesiak Spółka jawna z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 80/82/700, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000892388, NIP: 5272954710, REGON: 388632788, adres poczty elektronicznej: info@mateuszgrzesiak.com, tel. +48 690 094 994.
 2. Serwis prowadzony jest w celu świadczenia usług dostępnych drogą elektroniczną (Usługi).
 3. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w Serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu potwierdza, że zapoznał się Regulaminem oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia w całości i bez zastrzeżeń.
 5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Regulamin określa w szczególności:
 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 2. Regulamin obowiązuje w zakresie Usług w nim określonych.

 

 1. Definicje:
 1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mateuszgrzesiak.tv wraz z wszystkimi jego podstronami oraz na stronach powiązanych, na których niniejszy Regulamin jest zawarty.
 2. Starway - STARWAY Mateusz Grzesiak Spółka jawna z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 80/82/700, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000892388, NIP: 5272954710, REGON: 388632788, adres poczty elektronicznej: info@mateuszgrzesiak.com, tel. +48 690 094 994.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiIDG.
 5. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu.
 6. Usługa - usługi świadczone przez Starway drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, uregulowane niniejszym Regulaminem.
 7. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wraz z późniejszymi zmianami.

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną:
 1. Za pośrednictwem Serwisu, Starway świadczy następujące Usługi:
 1. Dostarczanie treści
 2. Formularz kontaktowy,
 3. Referencje i opinie
 4. Wtyczki portali społecznościowych,
 5. inne Usługi dostępne w Serwisie, aktualnie dostępne dla Użytkowników.
 1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu, Usług w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Usługa Dostarczania treści:
  1. Korzystanie z Serwisu w zakresie dostarczania treści rozpoczyna się w momencie otwarcia dowolnej strony Serwisu oraz kończy się w momencie zamknięcia ostatniej strony Serwisu.
  2. Korzystanie z Serwisu w zakresie dostarczanych treści jest nieodpłatne, lecz wymaga posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz standardowej przeglądarki stron internetowych.
  3. Dostarczane treści dotyczą Usług, jak również innych produktów oferowanych przez Starway, lecz nieobjętych niniejszym Regulaminem, informacji o aktualnościach, wydarzeniach, eventach dotyczących Starway lub związanych z tematyką rozwoju osobistego oraz rozwoju marki. Dostarczane treści mogą zawierać również informacje o kontrahentach biznesowych i podmiotach powiązanych ze Starway lub jego obszarami zainteresowań i działalności.

 

 1. Referencje i Opinie:
 1. Starway pozyskuje Referencje i opinie (np. opinie, polecenia, referencje i inne formy wyrażania oceny) Użytkowników korzystających z oferowanych przez Starway usług i towarów, uczestników szkoleń, eventów i wydarzeń oraz publikuje je w Serwisie i wykorzystuje do innych form promocji.
 2. Referencje i opinie są pozyskiwane poza Serwisem, w ramach kontaktów indywidualnych.
 3. Wystawione Referencje i opinie są publikowane w Serwisie z oznaczeniem imienia i nazwiska oraz wizerunku osoby ją wystawiającej, za jej zgodą.
 4. Opinia nie może zawierać treści objętych prawami własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Autor Referencji i opinii może w każdej chwili zgłosić wniosek o usunięcie treści z Serwisu.
 6. Opinie pochodzą wyłącznie od osób, które skorzystały z usług lub towarów Starway, a tym samym są weryfikowane przez Starway pod kontem pochodzenia od podmiotów, którzy faktycznie użyły lub nabyły danego towaru lub skorzystała z usługi.

 

 1. Wtyczki do portali społecznościowych:
 1. W zakresie wtyczek portali społecznościowych Starway wyłącznie udostępnia wtyczki poprzez ich odpowiednie zamieszczenie w Serwisie.
 2. Wtyczki do portali społecznościowych umożliwiają przejście Użytkownika z Serwisu bezpośrednio do konta Starway prowadzonego w serwisie społecznościowym.
 3. Zarówno samo działanie wtyczek, jak i portali społecznościowych odbywa się na zasadach określonych w regulaminach poszczególnych portali społecznościowych i jest niezależne od Starway.
 4. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo Starway nie ponosi odpowiedzialności za działanie wtyczek i portali społecznościowych.

 

 1. Formularz kontaktowy:
 1. Użytkownik ma możliwość skontaktować się ze Starway za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.
 2. W celu nawiązania kontaktu poprzez formularz kontaktowy Użytkownik powinien wskazać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz treść wiadomości, a następnie kliknąć „Wyślij”. Przedstawiciel Starway skontaktuje się z Użytkownikiem poza Serwisem w jeden podanych przez Użytkownika sposobów (e-mail, telefon).

 

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego:
 1. Reklamacje dot. problemów z korzystaniem z Serwisu mogą być zgłaszane Starway pocztą elektroniczną na adres email: info@mateuszgrzesiak.com.
 2. Każda reklamacja winna zawierać:
 1. dane Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej;
 2. szczegółowy opis problemu,
 1. Jeżeli reklamacja zawiera inne braki niż wskazane ust. 2 lub jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Starway niezwłocznie wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Starway niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia w sposób wyżej podany. Starway udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej z którego wysłano zgłoszenie reklamacyjne, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.
 3. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Starway, nie wpływa na uprawnienia Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Starway nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

 1. Wyłączenie odpowiedzialności:
 1. Starway nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z Usługi spowodowane:
  1. utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu, powstałych na skutek okoliczności, którym Starway nie mogło zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi,
  2. szkodami wywołanymi korzystaniem z Serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem,
  3. niekompatybilnym środowiskiem cyfrowym Użytkownika, nie zgodnym z wymaganiami technicznymi wskazanymi przez Starway.
 2. Starway nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Użytkownika.

 

 1. Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z Serwisu:
  1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:
 1. posiadanie urządzenia o sile sprzętowej wystarczającej do odtworzenia Usługi w rozdzielczości Full HD,
 2. połączenie z siecią Internet,
 3. oprogramowanie pozwalające przeglądanie stron www,
 4. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
 5. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
 6. włączenie usługi JavaScript.
  1. Korzystanie z Serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.
  2. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, Serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.
  3. Korzystanie z Serwisu co do zasady jest nieodpłatne. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania aktywnego połączenia z siecią Internet. Ewentualne koszty połączenia internetowego ponosi Użytkownik zgodnie z regulaminem i cennikiem usług wybranego przez siebie dostawcy usług telekomunikacyjnych.

 

 1. Ochrona danych osobowych
 1. W celu świadczenia Usług Starway przetwarza dane osobowe Użytkowników.
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Starway w następujących celach:
  1. umożliwienia korzystania z Serwisu przez Użytkowników, rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania i weryfikacji rozliczeń pomiędzy Stronami – art. 6 ust. 1 lit. B RODO;
  2. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu w celu świadczenia Usług – art. 6 ust. 1 lit. F RODO;
  3. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego i rachunkowego– art. 6 ust. 1 lit. C RODO;
  4. ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
 3. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługują wszystkie prawa określone w RODO, w szczególności: prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Starway oraz tryb realizacji praw zostały zawarte w Polityce prywatności Starway dostępnej tutaj: https://www.mateuszgrzesiak.tv/polityka-prywatnosci
 5. Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, infolinia: 606 950 000. Osoby, które uważają, że ich dane osobowe są przetwarzane nieprawidłowo, mają prawo skierować sprawę do organu nadzoru. W każdym przypadku zachęcamy do uprzedniego kontaktu ze Starway celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.
 6. Niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia Usług objętych tym Regulaminem, a zatem informacja o przetwarzaniu danych osobowych również dotyczy wyłącznie ww. zakresu. Niezależnie od powyższego, jeżeli osoba, której dane dotyczą korzysta również z innych produktów lub usług Starway lub w inny sposób jest lub była ze Starway związana, również w tych innych zakresach dochodzi do przetwarzania danych osobowych, o czym osoby, których dane dotyczą, są informowane w ramach poszczególnych zakresów kontaktu lub wzajemnej współpracy. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, ma jakiekolwiek dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, należy skontaktować się ze Starway celem uzyskania dodatkowych informacji. Starway udzieli wszelkich informacji i niezbędnego wsparcia w realizacji praw osób, których dane dotyczą niezwłocznie i w najszerszym możliwym w danej sytuacji zakresie.
 1. Postanowienia końcowe:
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy Kodeks cywilny.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest sąd właściwy według siedziby Starway. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Starway, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Regulamin może podlegać zmianom w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia usług dostępnych w Serwisie. Starway informuje o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej https://mateuszgrzesiak.tv Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu w Serwisie.
 4. Starway może w każdym czasie sprostować zwykłe omyłki pisarskie i redakcyjne Regulaminu. Za zwykłe omyłki pisarskie lub redakcyjne uważa się omyłki, które nie wpływają na prawa i obowiązki stron. Takie sprostowanie nie stanowi zmiany Regulaminu. Sprostowanie obowiązuje od chwili opublikowania sprostowanej treści Regulaminu, umowy dotyczące Usług zawarte przed sprostowaniem Regulaminu realizowane będą na nowych zasadach.
 5. Starway dokłada wszelkich starań, by świadczone Usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Starway nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.
 6. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania tj. z dniem 05 kwietnia 2023 r.

Nagłówek